FSR anbefaler fondsrevisorer at overhøre ordlyd i lov-paragraf

Det lave antal revisorindberetninger om erhvervs­fonde kan skyldes uklar lovtekst. Det mener reviso­rernes branche­fore­ning FSR, som har kon­sta­te­ret en ”klar uover­ens­stem­mel­se” mellem ord­lyden af lov­teks­ten og inten­tio­nen med den skær­pede ind­beret­nings­pligt for revisorer. FSR anbefaler derfor nu sine med­lemmer at følge Erhvervs­styrel­sens vej­led­ning for fonds­revisorer.

Paragraftegn med skygge "Vi har som fondstil­syn ik­ke no­gen hold­ning til, om…